Onze geloofsbelijdenis

Na bekering, doop door onderdompeling en wedergeboorte komt de heilige geest in ons wonen.

 

WIJ GELOVEN dat er één God is die voor eeuwig leeft in de personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

WIJ GELOVEN dat de bijbel Gods Woord is voor de wereld en tot ons spreekt met gezag en zonder falen.

WIJ GELOVEN in de goddelijkheid van Jezus Christus de Zoon, Zijn maagdelijk geboorte, Zijn zondeloos leven, Zijn wonderen, Zijn dood voor ons aan het kruis, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn Hemelvaart naar de Vader en Zijn persoonlijke lichamelijke wederkomst op aarde te heersen in kracht en liefde.

WIJ GELOVEN dat de hele mensheid verloren is in zonden en zich daarvan moet afwenden en geloven in de Redder, Jezus Christus; allen moeten wedergeboren worden in de familie van God door  de kracht van de Heilige Geest. Wij geloven dat de Heilige Geest in ons woont en in leven brengt: liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij werkt in en door ons met Zijn charismatische gaven.

WIJ GELOVEN in de wederopstanding van alle mensen, in het eeuwige leven voor hen die geloven en het eeuwige oordeel voor hen die niet geloven.

WIJ GELOVEN in de eenheid van alle gelovigen in onze Here Jezus Christus, die het hoofd is van het Lichaam van de gemeente.

Wij zoeken de eenheid met elkaar om in elk opzicht te worden zoals Hij. We zijn geroepen Hem lief te hebben en elkaar en zijn hiertoe enkel in staat als Zijn leven in en door ons stroomt.

 

Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Here is mijn banier. (Exodus 17:14)